รู้จัก “ผยง ศรีวณิช” นักการเงินผลงานโดดเด่น ปี 2565

รู้จัก “ผยง ศรีวณิช” นักการเงินผลงานโดดเด่น ปี 2565

ปี 2565 ที่ผ่านมา หากจะพูดถึงบุคคลแห่งปี ในสายงานด้านการเงิน คงต้องยกให้ “ผยง ศรีวณิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB)

การเงิน โดยธนาคารกรุงไทย แม้ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ แต่ในช่วงที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของ “ผยง” ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ธนาคารกรุงไทยได้แสดงบทบาทในการเป็นพันธมิตรของรัฐบาล ตอบสนองต่อนโยบายและการขับเคลื่อนมาตรการเป็นอย่างดี ในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปถึงประชาชน.

การเงิน ผยง ศรีวณิช

ทั้งนี้ “ผยง ศรีวณิช” ปัจจุบัน อายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ University of Arizona, Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่ University of Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินการธนาคารมากว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่ง Managing Director, Head of Global Markets & Country Treasurer Citibank N.A.,Thailand ระหว่างปี 2551-2557

เริ่มทำงานกับธนาคารกรุงไทยปี 2558 ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

กระทั่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย” และได้รับแต่งตั้งเป็น “ประธานสมาคมธนาคารไทย” คนที่ 24 รวมถึงเป็น “ประธานร่วมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)”

โดย “ผยง ศรีวณิช” ในบทบาทหัวเรือใหญ่ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้นำ Transform องค์กร เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (digital disruption) พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทิศทางธุรกิจธนาคารในอนาคต ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ภายใต้ “ยุทธศาสตร์คู่ขนาน” หรือ “2 Banking Model”

คือ 1.การขับเคลื่อนธุรกิจแบบดั้งเดิม (traditional banking) เปรียบเสมือนเรือบรรทุกเครื่องบิน (carrier) เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจหลักที่ธนาคารดำเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายหลักคือ ลดการกัดกร่อนของรายได้และกำไรจาก Disruption ให้น้อยที่สุด

2.การขับเคลื่อนธุรกิจแบบใหม่ (Digital Organization) เปรียบเสมือนเรือเร็ว (Speed Boat) เป็นองค์กรใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายในการแสวงหาโอกาสและรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model) หรือการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยได้จัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ขึ้นมาเป็นเรือเร็ว (Speed Boat) ของธนาคารที่ดำเนินงานอยู่บน 3 เสาหลัก

คือ 1.การพัฒนาระบบโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานแบบเปิด (Open Banking Platform) 2.สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคนิวนอร์มอล (Innovative Digital Business Platform) 3.สร้างเป็นระบบเปิดที่รองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนไทย นั่นก็คือ แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

แนะนำข่าวการเงิน : สินเชื่อปิดบัตรเครดิต 2565