“ศิรินันท์” หนุนนโยบาย Future Skill ผลักดันทักษะแห่งโลกอนาคต

“ศิรินันท์” หนุนนโยบาย Future Skill ผลักดันทักษะแห่งโลกอนาคต

“ศิรินันท์ ศิริพานิช” ว่าที่ผู้สมัครส.ส. กทม. เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ หนุนนโยบาย Future Skill ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่โลกอนาคตต้องการ

การศึกษา เปิดโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้คนไทย มุ่งสร้างงานดี รายได้แรงให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมนางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดเผยในขณะเข้าร่วมงาน “CODING ERA Next Wave of Thailand’s Education หรือ ยุคโค้ดดิ้ง คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย” มหกรรมการเรียนรู้ด้าน Coding และโซลูชันครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย เพื่อการเรียนรู้แบบ Coding Edutainment จากแพลตฟอร์มเว็บเบสโค้ดดิ้งเกม “CodeCombat” ส่งเสริมเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ

การศึกษา หนุนนโยบาย Future Skill

ของการเรียนรู้ Coding พร้อมผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะ Coding สร้างบุคลากรตรงตามความต้องการตลาดแรงงานแห่งอนาคต ซึ่งจัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กรุงเทพมหานคร, บริษัท เทอมาเทค เทคโนโลยี ไทยแลนด์, มิวซ์ อินโนเวชั่นจำกัด และเครือข่ายนักวิจัยทั่วประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : กกท. จัดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญารับทุนการศึกษา